LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA2

พื้นที่บ้านเกิดของเซ็นซึจิทันโจอิน (วัดทางทิศตะวันตก)


รูปปั้นของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์

chienomonjubosatsuzo

ความเห็น

นี่คือรูปปั้นของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์มัญชุศรีได้รับการกล่าวว่าเป็นบุคคลที่เกิดจริงหลังจากวันที่พระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพาน ท่านอุทิศตัวเองเพื่อรวบรวมและจัดระเบียบพระสูตรของพระพุทธศาสนาดังนั้นท่านจึงได้รับการเคารพในฐานะพระพุทธเจ้าแห่งปัญญามาตั้งแต่สมัยโบราณ ท่านจะถือพระสูตรหนึ่งไว้ที่มือซ้ายและมีดาบอันล้ำค่าอยู่ทางขวามือของท่านโดยประทับนั่งอยู่บนสิงโต

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ยุคเฮเซ;เฮเซ1 (พ.ศ.2532)

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ