LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA2

พื้นที่บ้านเกิดของเซ็นซึจิทันโจอิน (วัดทางทิศตะวันตก)


หัวไม้เท้าที่ฉาบด้วยทองสัมฤทธิ

kondoshakujoto

ความเห็น

นี่คือหัวไม้เท้าที่ฉาบด้วยทองสัมฤทธิ มันเป็นสมบัติของชาติ ไม้เท้าเป็นหนึ่งใน 18 วัตถุที่นักบวชชาวพุทธได้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง จัดว่าเป็นอุปกรณ์ทางพิธีกรรมที่สำคัญที่ใช้ในระหว่างเพลงเพื่อสรรเสริญคุณธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งร้องเพลงในพิธีทางศาสนาและพิธีกรรม ไท้เท้านี้ได้รับการนำเสนอโดยนายฮุยเกียว (เคกะ-โอโช) แห่งโคโบะ ไดฉิ (คูไค) ในระหว่างที่เขาไปเยือนประเทศจีนในช่วงต้นของยุคเฮอัน มี รูปปั้นของตัวละครที่แสดงถึงความมีคุณธรรมอยู่ 10รูปทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รวมไปถึง พระอมิตาภพุทธะ และกษัตริย์แห่งสวรรค์ทั้งสี่ (ท้าวธฤตราษฎร์ ท้าววิรุฬหกมหาราช ท้าววิรูปักษ์มหาราช และท้าวเวสสุวัณมหาราช) ไม้เท้าทองแดงนี้ได้รับการชุบผิวนอกด้วยทอง มันได้มีการสลักลวดลายเป็นรัศมี องค์ประกอบการออกแบบบนเสื้อเกราะของรูปปั้นของกษัตริย์ทั้งสี่แห่งสวรรค์ และคุณสมบัติอื่นๆที่สร้างสรรค์อย่างประณีต รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ เป้นต้วอย่างของผลงานที่ยอดเยี่ยม แม้แต่ในงานโลหะของราชวงศ์ถังแห่งจีน

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

สมบัติของชาติ

โครงสร้าง

การชุบเคลือบด้วยทองสัมฤทธิ: ความสูงโดยรวม 27.0 ซม.

ยุค

ราชวงศ์ถังของจีน

ที่อยู่

โถงสมบัติแห่งเซ็นซึจิ3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ