LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA1

พื้นที่ส่วนเซ็นซึจืการันต์ (วัดทางทิศตะวันออก)


รูปปั้นพุทธศาสนิกชนทั้งห้าร้อยคน

gohyakurakanzo

ความเห็น

นี่คือรูปปั้นพระระคันห้าร้อยคน จะเรียกคนที่เข้าปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธและสามารถบรรลุธรรมว่า "อะระคัน(พระอรหันต์)" หรือเรียกย่อว่า "ระคัน" และเมื่อมีการนับถือพระพุทธเจ้ากันมากขึ้นจึงเกิดความนิยมในการบูชาระพระอรหันต์รวมกัน 16 องค์, 18 องค์, และ 500 องค์ โดยพระอรหันต์แต่ละองค์จะมีพลังความสามารถที่ต่างกัน เพื่อช่วยเหลือผู้คน รูปปั้นนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการครบรอบ 1200 ปีการก่อตั้งวัดเซ็นซึจิในปีพ.ศ. 2549

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ