LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA2

พื้นที่บ้านเกิดของเซ็นซึจิทันโจอิน (วัดทางทิศตะวันตก)


บ่อน้ำอูบูยุ

ubuyui

ความเห็น

นี่คือบ่อน้ำอูบูยุ นี่คือบ่อน้ำที่ใช้อาบให้โคโบะ ไดฉิเมื่อตอนแรกเกิดในการอาบน้ำครั้งแรก มันตั้งอยู่ทางใต้ของมิเอะโดะ โอคุเด็น นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นบ่อน้ำได้เมื่อพวกเขาเดินผ่านบ้านแห่งขุมสมบัติและแท่นบวชเพื่อเดินเล่นในความมืดมิด

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ