LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA2

พื้นที่บ้านเกิดของเซ็นซึจิทันโจอิน (วัดทางทิศตะวันตก)


ประตูทูตผู้ยิ่งใหญ่

chokushimon

ความเห็น

นี่คือประตูทูตผู้ยิ่งใหญ่ มันได้รับการลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม มันถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2479 เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนการทำสัญลักษณ์ครบรอบ 1100 ปีการเสียชีวิตของโคโบะ ไดฉิ (คูไค) ที่ประตูทั้งสองได้มีการสลักยอดดอกเบญจมาศตราแห่งราชวงศ์

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

ถูกลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม

โครงสร้าง

ยุค

ยุคโชวะ ;โชวะ11 (พ.ศ. 2479)

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ