LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA1

พื้นที่ส่วนเซ็นซึจืการันต์ (วัดทางทิศตะวันออก)


วิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ไซโกคุ 33 (จำลองของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์)

saigokusanjusanshokannon utsushireijo

ความเห็น

นี่คือวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ไซโกคุ 33 (จำลองของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์) ได้มีการกล่าวกันว่าวิหารอวโลกิเตศวรแห่งไซโกคุ33 ได้ถูกสร้างในศตวรรษที่12 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของยุคเฮอัน โดยมากรวมไปถึงวัดโบราณและเก่าแก่ที่กระจัดกระจายอยู่ในภูมิภาคคิงกิหรือคันไซ ในสมัยเอโดะวิหารอวโลกิเตศวรแห่งไซโกคุ33ได้มีการสร้างเจ้าแม่กวนอิมแห่งญี่ปุ่น 100องค์ พร้อมกันกับวิหารอวโลกิเตศวรแห่งชิจิบุ 34และ วิหารอวโลกิเตศวรแห่งบันโดะ 33และได้กลายเป็นที่นิยม สำหรับแวดวงสถานที่เกี่ยวกับวัดที่ศักด์สิทธิ์ของคนทั่วไป การจำลองของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและการก่อสร้างในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการครบรอบ1200ปีการก่อตั้งมูลนิธิเซ็นซึจิในปีพ.ศ. 2549

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ยุคเฮเซ

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ