LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA4

วันมันดาระจิ


ห้องโถงหลัก

hondo

ความเห็น

นี่คือห้องโถงหลัก สิ่งปลูกสร้างนี้ใช้เพื่อเก็บรูปปั้นพระไวโรจนพุทธะ ซึ่งเป็นวัตถุบูชาสำหรับวัดมันดาระจิ และก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2439 “โกเรียว” (คานสายรุ้ง) ที่แขวนอยู่บน "โคไฮ" (หลังคาทรงกลม) ถูกแกะสลัก ด้วยภาพของเด็กชาวตะวันตกที่สวมปลอกคอลูกไม้และเป็นที่น่าสังเกตว่าสถาปัตยกรรมวัดแบบดั้งเดิมนี้ได้รับอิทธิพลแบบตะวันตกที่ทันสมัย ด้วยข้าวของต่างๆ เช่น จารึกบนฐานของมันเป็นที่รู้จักกันว่ารูปปั้นของพระไวโรจนพุทธะ ซึ่งเอกลักษณ์ของมือในท่าทาง "จิเก็ง อิน" ถูกสร้างขึ้นโดยประติมากรภาพพระพุทธรูปนามว่า คูไค ฮกเคียว ชาวโอซาก้าในปี พ.ศ. 2246 นอกไปจากนี้รูปปั้นอิริยาบถยืนของฟุโดะ เมียวโอะและรูปปั้นอิริยาบถยืนของพระไวโรจนพุทธะก็ได้นำมาประดิษฐานอยู่ทั้งสองด้านของรูปปั้นนี้

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ยุคเมจิ; เมจิ 29 (พ.ศ. 2439)

ที่อยู่

1380-1 เขตโยชิวาระ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ