LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA1

พื้นที่ส่วนเซ็นซึจืการันต์ (วัดทางทิศตะวันออก)


ต้นการบูรขนาดใหญ่ (ต้นการบูรแห่งศาลเจ้าโกฉะเมียว)

ogusu zentsujikeidainokusunoki

ความเห็น

นี่คือหนึ่งในสองต้นการบูรขนาดใหญ่ ต้นการบูรขนาดใหญ่ 2 ต้นนี้ตั้งอยู่ที่ศาลเจ้าโกนิเมียว และทางทิศเหนือของประตูหลักทางด้านทิศใต้ กล่าวกันว่ามีอายุพันกว่าปี ต้นไม้ขนาดใหญ่เหล้านี้รำลุกถึงความทรงจำในวัยเด็กของ โดโบะ ไดนิ และในช่วงเวลาของการก่อตั้งวัดเซ็นชิติ มันได้ถูกกำหนดให้เป็นอนุสาวรีย์ธรรมชาติของจังหวัดคางาวะภายใต้ชื่อของต้นการบูรขนาดใหญ่ภายในอาณาบริเวณวัดเซ็นซึจิ

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

ถูกออกแบบให้เป็นอนุสาวรีย์ธรรมชาติของจังหวัดคางาวะ

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ