LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA3

วันคนโซจิ


หอระฆัง

shoro

ความเห็น

นี่คือหอระฆัง มันถูกสร้างขึ้นในกลางยุคเอโดะ ระฆังของวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านเรือน คาดว่าจะถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน ตามทฤษฎีหนึ่งมันได้ถูกสร้างตามแบบจำลองบนคลังสินค้าสองชั้นที่พัฒนาโดยกลุ่มวาเกะ ซึ่งเคยจัดการพื้นที่คานะคุระ เพื่อปกป้องข้าวจากอุทกภัย

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

1160 เขตคนโซจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ