LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA2

พื้นที่บ้านเกิดของเซ็นซึจิทันโจอิน (วัดทางทิศตะวันตก)


ตราแสตมป์ของวัด (โนเคียวโช)

noukyosho

ความเห็น

นี่คือตราแสตมป์ของวัด (โนเคียวโช) ที่สำนักงานที่ทำหน้าที่แสตมป์ของวัดสามารถที่จะขอรับหรือซื้อโกชูอิน (แสตมป์)หลากหลายรูปแบบและมีสีสันที่แสดงถึงจิตวิญาณต่างๆได้

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ