LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA1

พื้นที่ส่วนเซ็นซึจืการันต์ (วัดทางทิศตะวันออก)


ประตูสีแดง

akamon

ความเห็น

นี่คือประตูสีแดง ชื่ออย่างเป็นทางการคือประตูฝั่งตะวันออกแต่เป็นที่รู้จักกันในชื่อของประตูแดงจากสีแดงสดของมัน ถนนการค้าชื่ออะคะมงซึจิ ที่ทอดมาจากประตูแห่งนี้เคยคึกคักไปด้วยผู้คนที่มานมัสการจากภูมิภาคมารุกาเมะ และ ทะโดะสึ พระไภษัชยคุรุ อะคะมง ชิจิ บุสสึ ยาคุชิ ได้ประดิษฐานอยู่ในพื้นที่การค้าแห่งนี้ และมีผู้เข้ามานมัสการจำนวนมากแห่กันไปที่นั่นเพื่อสวดภาวนาขอให้น้ำนมไหลโดยง่าย

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ