LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA3

วันคนโซจิ


รูปปั้นพระสุรัสวดี พระสุรัสวดี (เป็นหนึ่งในเจ็ดของเทพเจ้าแห่งโชคลาภ)

benzaitenzo nanakashomairinoshichifukujinnadebotoke

ความเห็น

นี่คือรูปปั้นพระสุรัสวดี พระสุรัสวดีเป็นหนึ่งในเจ็ดของเทพเจ้าแห่งโชคลาภ พระสุรัสวดีในศาสนาฮินดูเป็นเทพที่มีความเกี่ยวข้องกับคารมคมคาย ดนตรี ความมั่งคั่งและสติปัญญา ได้รับการบูชาในฐานะเทพธิดาที่รับผิดชอบสมบัติในญี่ปุ่น การแสวงบุญสำหรับเทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งเจ็ดเป็นวิธีการเยี่ยมชมวัดทั้งเจ็ดระหว่างหมายเลข 71 และ 77 ในการเดินทางธุดงค์ชิโกคุเฮ็นโระถึง 88 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในหนึ่งวัน ในแต่ละวัดเหล่านี้มีรูปปั้นหนึ่งในเจ็ดเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่น่าไปสัมผัส

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

1160 เขตคนโซจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ