LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA2

พื้นที่บ้านเกิดของเซ็นซึจิทันโจอิน (วัดทางทิศตะวันตก)


โถงจัดแสดงภาพมิเอโดะ

mieido

ความเห็น

นี่คือโถงจัดแสดงภาพมิเอโดะ มันได้รับการลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม พื้นที่รกรากทันโจอิน สร้างขึ้นบนซากปรักหักพังของบ้านพักเซกิ ที่ซึ่งโคโบะ ไดฉิ (คูไค)เกิด จนถึงสมัยเอโดะบริเวณนี้ทำหน้าที่เป็นวัดอิสระที่รับผิดชอบด้านการดูแลและจัดการพื้นที่ทั้งหมดของเซ็นซึจิ โถงจัดแสดงภาพมิเอโดะ เป็นศูนย์กลางของการดำเนินงาน มิเอะหมายถึงภาพของโคโบะ ไดฉิในนิกายชินงอนของศาสนาพุทธและประดิษฐานอยู่ภายในศาลเจ้าขนาดเล็กภายในมิเอโดะ โอคุเด็น มีภาพเหมือนจริงของโคโบะ ไดฉิ เมฮิกิ ไดฉิโซะ ซึ่งมักจะถูกซ่อนไว้จากที่สาธารณะ ห้องโถงปัจจุบันถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2374 และทำการซ่อมแซมครั้งใหญ่ในปีพ.ศ. 2480

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

ถูกลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม

โครงสร้าง

ยุค

ยุคเอโดะ;เท็มโป2 (พ.ศ.2374)

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ