LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA1

พื้นที่ส่วนเซ็นซึจืการันต์ (วัดทางทิศตะวันออก)


ประตูทางทิศเหนือ

kitamon

ความเห็น

นี่คือประตูทางทิศเหนือ แต่เดิมเป็นประตูที่ใช้ผ่านของคนภายใน อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวัดทันโจอิน (วัดทางทิศตะวันตก) โดยได้ถูกย้ายมา ณ สถานที่ปัจจุบันเมื่อครั้งที่มีการสร้างโถงอิโรฮะขึ้นใหม่ โดยปัจจุบันถือเป็นทางเข้าสวนสาธารณะเด็กและเยาวชน

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ