LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA1

พื้นที่ส่วนเซ็นซึจืการันต์ (วัดทางทิศตะวันออก)


กองซากพู่กัน

fudezuka

ความเห็น

นี่คือ อนุสรณ์รำลึกพู่กัน โคโบะ ไดฉิ ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสามของนักประดิษฐ์อักษรโบราณที่มีชื่อเสียง อนุสรณ์รำลึกพู่กันนี้สร้างขึ้นเพื่อยกย่องคุณธรรมอันโดดเด่นและรำลึกถึงพู่กันที่ใช้แล้ว ในวันที่ 5 มกราคมมีการจัดพิธีรำลึกถึงพู่กันที่ใช้แล้วเป็นประจำทุกปีโดยใส่ไว้ในกองไฟและสวดพระสูตรต่อหน้าป้ายอนุสรณ์

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

สมัยใหม่

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ