LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA1

พื้นที่ส่วนเซ็นซึจืการันต์ (วัดทางทิศตะวันออก)


ศาลเจ้าเท็นจิน

tenjinsha

ความเห็น

นี่คือศาลเจ้าเท็นจิน มันได้ถูกลงทะเบียนเป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม หินที่ฐานมี 1914 จารึกเอาไว้ด้านบน (ปีที่ 3 ของยุคไทโช) ซึ่งคาดว่าน่าจะตั้งแต่สมัยเริ่มต้นที่ศาลเจ้านี้ถูกสร้างขึ้น เท็นจินหมายถึง พหูสูต, กวี และนักการเมืองในสมัยเฮอัน สุกาวะระ โนะ มิชิซาเนะ ซึ่งกลายเป็นเทพเจ้าที่ประดิษฐาน (เทพเจ้าแห่งการเรียนรู้) มิชิซาเนะ ได้ถูกลดตำแหน่งจากตำแหน่งขุนนางชั้นสูง ซึ่งเขาทำงานเพื่อให้มีการปกครองภายในจังหวัดซานูกิที่ดี ไปยังตำแหน่งข้าราชการเล็กๆ ที่เมืองดาไซฟุ ในคิวชู

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

ถูกลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม

โครงสร้าง

ยุค

ยุคไทโช

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ