LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA1

พื้นที่ส่วนเซ็นซึจืการันต์ (วัดทางทิศตะวันออก)


สุสานเซกิ

saekisobyo

ความเห็น

นี่คือสุสานเซกิ ที่นี่เป็นสถานที่ซึ่งพ่อของโคโบะ, ท่านขุนนางเซกิ โยชิบิจิ และแม่ ทามะโยริ โกเซ็น ได้รับการประดิษฐานเป็นเซกิ เมียวจิน และ ทามะโยจิ เมียวจิน ตามลำดับ ซึ่งแต่เดิมได้ถูกประดิษฐานไว้ที่ศาลเจ้า เซกิ ฮาจิมังกุ ที่ด้านบนของเนินเขาเล็ก ๆ และเนินเขาสูงตรงเชิงเขาโกชิกิ

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ยุคโชวะ ;โชวะ58 (พ.ศ. 2526)

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ