LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA6

วัดโคยามะจิ


โถงท้าวเวสสุวัณมหาราช

bisyamontendo

ความเห็น

นี่คือโถงท้าวเวสสุวัณมหาราช สิ่งปลูกสร้างนี้ประกอบด้วยถ้ำที่มีความลึกประมาณ 12 เมตรและเป็นที่เคารพสักการะและใช้เป็นที่เคารพบูชาท้าวเวสสุวัณมหาราช มีความเชื่อว่ารูปปั้นในอิริยาบถยืนของท้าวเวสสุวัณมหาราช ทำจากหินโดยสร้างขึ้นในระหว่างสมัยคามาคูระ และถูกนำมาเก็บไว้ภายในห้องโถง

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

1765-1เขตฮิโรตะ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ