LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA6

วัดโคยามะจิ


ไดฉิโด (โถงสำหรับโคโบ ไดฉิ)

daishido

ความเห็น

นี่คือไดฉิโด (โถงสำหรับโคโบ ไดฉิ) สิ่งปลูกสร้างนี้ใช้สำหรับเป็นที่สักการะบูชาของโคโบะ ไดฉิ และก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2359 รูปปั้นไม้สองรูปของโคโบะ ไดฉิที่สร้างขึ้นในสมัยเอโดะรวมถึงรูปปั้นไฮเค็น ไดฉิโดยมีการถือดาบอยู่ในมือก็ได้นำมาประดิษฐานอยู่ภายในโถงนี้ด้วย

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ยุคเอโดะ; บุนกะ 13 (พ.ศ. 2359)

ที่อยู่

1765-1เขตฮิโรตะ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ