LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA1

พื้นที่ส่วนเซ็นซึจืการันต์ (วัดทางทิศตะวันออก)


ห้องโถงชาคะโดะแห่งพระพุทธเจ้า

shakado

ความเห็น

นี่คือห้องโถงชาคะโดะแห่งพระพุทธเจ้า มันได้ถูกลงทะเบียนให้เป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม อาคารหลังปัจจุบันนนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในยุคเอ็มโป ในสมัยเอโดะ แต่เดิมได้สร้างขึ้นในพื้นที่ต้นกำเนิดทันโจอิน ซึ่งเป็นห้องโถงเพื่อแสดงภาพของผู้ก่อตั้งวัด (มิเอโดะ) ต่อมาในปีพ.ศ. 2374 มันได้ถูกย้ายไปยังสถานที่ปัจจุบันและกลายเป็นชาคะโด เรื่อยไปจนมีการก่อสร้างอาคารมิเอโดะแห่งใหม่ ชาคะโดะเป็นที่ตั้งของผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธ, พระศากยมุนีทัธคัตกถา (องค์อวตารแห่งความเป็นจริง) และสาวกผู้ยิ่งใหญ่อีก 10 คน (ของพระศากยมุนี) ได้ประดิษฐานอยู่ วัตถุบูชาหลักของวัดนี้เป็นรูปปั้นประทับนั่งไม้ ของพระศากยมุนีทัธคัตกถา ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยเอโดะ

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

ถูกลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม

โครงสร้าง

ยุค

ยุคเอโดะ

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ